Predsedstvo ZKD Slovenije


Predsedstvo je po določilih statuta ZKD Slovenije poglavitni izvršilni organ Zveze, ki zagotavlja izvrševanje programa Zveze, se odziva na aktualna vprašanja, ki se pojavljajo med letom med sejami konferenc, opravlja kandidacijske opravke za volitve ter ostale naloge, ki jih terja tekoče delo zveze.

Predsedstvo je sestavljeno po ključu, po katerem so  njegovi člani/ce izvoljeni tudi kot kot predstavniki posameznih slovenskih regij, tako da so v njem zastopane vse slovenske regije.Tak ključ torej omogoča tesnejšo povezavo s članicam ZKDS in olajšuje tekoče reševanje odprtih vprašanj.

Rubrika je zato razdeljena na več podpoglavij: prvo predstavlja predsednika ZKD Slovenije,  drugo služi za morebitne kontakte s člani/cami  predsedstva, tretje pa podaja delo predsedstva na njegovih sejah in sklepe, ki jih je sprejelo.